Maszyny do diagnostyki i czyszczenia obiegów wodnych

Seria CA

Urządzenia z serii CA są najbardziej zaawansowanymi systemami w rodzinie CoolingCare. Te w pełni zautomatyzowane maszyny zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać najwyższe wymagania w nowoczesnym środowisku produkcji tworzyw sztucznych.

Są wyposażone w funkcje pozwalające użytkownikom monitorować i utrzymać pełną kontrolę nad wydajności chłodzenia w swoich formach.

Najważniejsze cechy tej serii:

Cecha

Opatentowana, hydromechaniczna metoda czyszczenia wykorzystująca efekt kawitacji

Sześć niezależnych sekcji czyszczących z dedykowaną pompą zasilającą i generatorem kawitacji

Inteligentne tryby czyszczenia

W pełni zautomatyzowany proces, wbudowane algorytmy obejmujące testy szczelności, pomiary przepływu i czyszczenie

Precyzyjne monitorowanie poziomu cieczy w czasie rzeczywistym za pomocą sondy ultradźwiękowej

Funkcja

Krótszy czas czyszczenia, środki czyszczące stosowane jedynie w celu zmiękczenia kamienia

Wyższa skuteczność czyszczenia, więcej kanałów czyszczonych jednocześnie, brak konieczności mostkowania kanałów

Kanały są czyszczone tylko tak długo, jak jest to konieczne

Nie ma potrzeby ręcznego przełączania pomiędzy funkcjami

Zabezpieczenie przed wyciekiem/przepełnieniem z konfigurowalnymi wartościami wyzwalającymi alarm

Korzyść

Mniejsze ryzyko uszkodzenia formy, więcej form wyczyszczonych w tym samym czasie

Więcej form wyczyszczonych w tym samym czasie, wyższy stosunek kosztów do wydajności

Mniejsze ryzyko uszkodzenia formy, zoptymalizowana wydajność maszyny

Niższe koszty eksploatacji, personel jest wymagany jedynie do podłączenia formy i rozpoczęcia procesu

Ograniczające ryzyko uszkodzenia formy w przypadku nagłego wycieku

CA-6

System sześcioobiegowy

CA-2

System dwuobiegowy

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Szczegółowe informacje:

Funkcjonalność

Czyszczenie

Opatentowana metoda czyszczenia wykorzystująca zjawisko kawitacji do zwiększenia skuteczności czyszczenia. Wysoka dynamika procesu czyszczenia pozwala na mechaniczne usuwanie złogów kamienia, podczas gdy roztwór medium czyszczącego ma na celu jedynie zmiękczenie przylegających do powierzchni kanału zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Kanały czyszczone są zdecydowanie krócej, dzięki czemu minimalizujemy czas kontatku narzędzia z środkiem czyszczącym. Dodatkowo możemy stosować środki o niższym stężeniu, co również minimalizuje ryzyko uszkodzenia formy w przypadku kontaktu narzędzia z płynem czyszczącym.

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyna pracując w trybie automatycznym sama porównuje aktualne wyniki z przepływem referencyjnym zapisanym wcześniej w bazie danych. Gdy bieżący pomiar będzie procentowo zbliżony, proces czyszczenia tej sekcji zakończy się. Każdy kanał może osiągnąć żądany przepływ w innym czasie, dlatego też posiadanie osobnych pomp w każdej sekcji jest kluczowe, aby umożliwić tę funkcję. Zadany % do osiągnięcia może być indywidualnie okreśalny przez operatora.

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyny z serii CA automatycznie osuszają kanały po zakończeniu którejkolwiek z operacji na cieczy. Dzięki temu w momencie odłączania węży możemy zminimalizować wyciek. Inne modele wymagają od operatora wykonania operacji przedmuchu manualnie

Po zakończeniu operacji maszyna wyświetla raport, który może zostać wyeksportowany na urządzenie zewnętrzne. Maszyny CA posiadają wbudowaną bazę danych z historią wszystkich operacji wykonanych dla każdego z zapisanych projektów, do których mamy dostęp z poziomu sterownika.

Funkcja kluczowa dla wszystkih firm, którym zależy na monitorowaniu wydajności chłodzenia w formach w całym czasie ich eksploatacji.W ten sposób mogą one prowadzić politykę 'preventive maintenace’ i czyścić kanały tylko wtedy kiedy odnotowany zostaje spadek wydatku względem tych zapisanych w bazie. Urządzenia z serii CA posiadają dodatkowo algorytmy czyszczenia w trybie automatycznym które są bezpośrednio sprzężone z wydatkami historycznymi zapisanymi w bazie, co dodatkowo ułatwia pracę operatora.

Diagnostyka

Testy szczelności i drożności pozwalają na wstępną ocenę kondycji kanału jak również weryfikację poprawności podłączenia maszyny do formy. Właściwie wykonany test szczelności pozwala również na wykrycie nieszczelności międzykanałowej wewnątrz formy. W sytuacji gdy kanał jest nieszczelny, próba czyszczenia będzie prowadziła do jeszcze większego rozszczelnienia i wylania się medium czyszczącego na elementy formujące, co może prowadzić do uszkodzenia formy. Wykrycie niedrożności może sugerować niewłaściwe podpięcie obiegów lub faktyczne zapchanie, które wymaga zastosowania innych procedur czyszczenia niż konwencjonalne mycie.

Operator może uruchomić maszynę w trybie automatycznym, gdzie po wykonaniu operacji diagnostycznych maszyna sama rozpocznie proces czyszczenia zgodnie z wcześniej zdefiniowanym algorytmem pracy.

Maszyna pozwala na porównanie aktualnego wydatku przepływu z historycznym zapisem w bazie danych, a następnie autonomicznie podjąć decyzję o kontynuacji procesu lub jego zakończeniu w zależności od uzyskanych wyników. Operator może zdefiniować % wydatku referencyjnego do którego maszyna ma dążyć.

Po każdej operacji na bazie cieczy musi nastąpić przedmuch powietrza w celu usunięcia cieczy i osuszenia kanałów. Maszyny z serii CA automatycznie kończą operacje czyszczenia i diagnostyki przedmuchem powietrza, aby upewnić się, że w kanałach nie pozostała ciecz. W przypadku innych maszyn nadmuch musi być wykonany ręcznie przez operatora, wykonując sekwencję czynności podaną w instrukcji lub przedstawioną mu na ekranie PLC

Konserwacja

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Funkcje dodatkowe

Dzięki zastosowaniu sondy ultradzwiękowej w maszynach CA i CS mamy możliwość precyzyjnego, automatycznego napełniania zbiorników. Dzięki temu mamy każdorazowo taką samą ilość cieczy w zbiorniku, co pozwala na przygotowanie dokładnego stężenia roztworu czyszczącego. W przypadku napełniania manualnego ilość w cieczy w zbiorniku może się różnić.

Umożliwia monitorowanie stopnia zapchania filtrów w czasie rzeczywistym. Maszyna sama informuje operatora o konieczności ich wyczyszczenia, dzięki czemu nie musi on zgadywać kiedy jest na to czas.

Użytkownik ma możliwość modyfikacji wszystkich parametrów pracy urządzenia, może również aktywować lud dezaktywować poszczególne funkcje w trybie automatycznym.

Pozwala na ocenę stopnia zużycia podzespołów pomp (często sekcje maszyny nie są używane jednakowo często).

Pozwala na ocenę jak często medium czyszczące powinno bez konieczności każdorazowego pomiaru pH roztworu.

Umożliwia połączenie się z urządzeniem przy użyciu internetu i zdalne wgranie oprogramowania bez konieczności wizyty w zakładzie.

Umożliwia ograniczenie odstępu do modyfikacji parametrów maszyny osobom nie przeszkolonym z zakresu obsługi urządzenia.

Możliwość przełączania pomiędzy j. Angielskim, Niemieckim, Hiszpańskim, Francuskim, Włoskim i Polskim

Jeżeli ciśnienie podczas pracy maszyny spada poniżej wymaganego ciśnienia (4 bary), maszyna rozłączy grzanie. Jeśli wydatek powietrza spada podczas funkcji przedmuchu, maszyna czeka aż ciśnienie w układzie wzrośnie i kontynuuje przedmuch do momentu upływu zadanego czasu przedmuchu.

Dedykowane do maszyny narzędzia pomiarowe pozwalają na ocenę poziomu przepracowania medium czyszczącego.

Bezpieczeństwo

 • Algorytm przedmuchu (rampa) – zabezpiecza przeg gwałtownym upustem ciśnienia, ciśnienie narasta stopniowo dzięki czemu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia przegród i innych elementów układu chłodzenia.
 • Algorytm weryfikacji poprawności odczytu ze wszystkich czujników ciśnienia – umożliwia weryfikację obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu niwelujemy możlwiość cofania się cieczy do układu pneumatycznego w momencie zmiany pozycji zaworów
 • Maszyna informuje operatora o obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu może on upuścić je ręcznie i bezpiecznie odpiąć węże
 • Każdy z zaworów posiada czujnik kontroli pozycji – dzięki tej funkcji operator nie ma możliwości uruchomienia maszyny w niewłaściwej konfiguracji
 • Algorytm identyfikacji problemu niedrożności obiegu w przypadku pominięcia przez operatora testu drożności – w sytuacji gdy podczas diagnostyki wydatek przepływu będzie bardzo niski, maszyna poinformuje operatora o potencjalnej niedrożności i w trybie automatycznym pracy wykluczy daną sekcję. W sytuacji gdy mamy od czynienia z niedrożnością kanału, należy czyścić je indywidualnie w trybie manualnym.

Sonda ultradźwiękowa w zbiorniku myjącym pozwala na precyzyjny pomiar poziomu cieczy w czasie rzeczywistym. Operator może zdefiniować dopuszczalny spadek głośności nie powodujący alarmu. Może ona wynosić zaledwie 10 mm (co odpowiada około 1 l cieczy). Jeżeli poziom cieczy w zbiorniku spadnie o tę wartość, maszyna automatycznie zatrzyma proces i wyśle operatorowi wiadomość SMS z informacją o możliwym wycieku.

Może to być pomiar precyzyjny (sonda ultradźwiękowa odmierza dokładną ilość cieczy) lub pomiar pływakowy, który daje przybliżone oszacowanie.

Czujniki temperatury (jeden w grzałce, drugi na obudowie filtra).

Maszyna posiada zabezpieczenie w postaci termostatu umieszczonego na elemencie grzejnym oraz zabezpieczenie programowe, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury rozłącza grzanie.

Maszyna wykrywa brak którejkolwiek z faz lub niewłaściwą kolejność ich podłączenia, zapobiega to uszkodzeniu pompy wirnikowej.

System grzania przepływowego połączony jest z dedykowaną pompą membranową wymuszającą cyrkulację cieczy przez zbiornik w którym umieszczona jest grzałka. Algorytm weryfikuje czy element grzejny jest w pełni zanurzony w cieczy oraz czy wydajność przepływu tej cieczy jest właściwa.

Jeżeli w sprężonym powietrzu wykryta zostanie obecność wody, maszyna zablokuje możliwość dalszej pracy. Ma to na celu zabezpieczenie układu pneumatycznego maszyny, któy jest najbardziej wrażliwym elementem całej konstrukcji.

Serwis

Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą wymianę podzespołów

Możliwość zdalnej oceny przyczyny awarii urządzenia u klienta

Ocena poprawności działania czujników zapchania filtra

Dane techniczne

CA-6

liczba sekcji czyszczących

6

medium bazowe

woda

Dopuszczony środek czyszczący

w zależności od typu osadu (DS1, DS2)

środek diagnostyczny

Woda + inhibitor korozji (opcjonalnie)

rodzaj pompy diagnostycznej

wirnikowa

rodzaj pompy zasilającej medium czyszczące

Membranowa (x4)

rodzaj pulsatorów

Membranowe (x6)

maksymalna wydajność pompy diagnostycznej

73L/min

wydajność pomp na medium czyszczące

15L/min

wymagane ciśnienie powietrza

8 Bar

zużycie powietrza

750L/min 

pojemność zbiornika płynu czyszczącego

100L

pojemność zbiornika płynu diagnostycznego

55L

maksymalna temperatura płynu czyszczącego

50˚C

typ przyłącza węży hydraulicznych

12x G1/2”

typ przyłącza wody sieciowej

1x G1/2″, 1x G3/4″

typ przyłącza sprężonego powietrza

Profil standardowy EURO seria 26 RQS

panel sterowania

sterownik z panelem dotykowym 10,1”,

masa urządzenia (bez płynów)

415kg

maksymalny poziom dźwięku

83dB

moc zainstalowana

3 kW (1 grzałka)

napięcie zasilania

400 VAC (trzy fazy)

zużycie prądu

13A

CA-2

liczba sekcji czyszczących

2

medium bazowe

woda

Dopuszczony środek czyszczący

w zależności od typu osadu (DS1, DS2)

środek diagnostyczny

Woda + inhibitor korozji (opcjonalnie)

rodzaj pompy diagnostycznej

wirnikowa

rodzaj pompy zasilającej medium czyszczące

Membranowa (x2)

rodzaj pulsatorów

Membranowe (x2)

maksymalna wydajność pompy diagnostycznej

73L/min

wydajność pomp na medium czyszczące

15L/min

wymagane ciśnienie powietrza

8 Bar

zużycie powietrza

380L/min 

pojemność zbiornika płynu czyszczącego

100L

pojemność zbiornika płynu diagnostycznego

55L

maksymalna temperatura płynu czyszczącego

50˚C

typ przyłącza węży hydraulicznych

4x G1/2”

typ przyłącza wody sieciowej

1x G1/2″, 1x G3/4″

typ przyłącza sprężonego powietrza

Profil standardowy EURO seria 26 RQS

panel sterowania

sterownik z panelem dotykowym 10,1”,

masa urządzenia (bez płynów)

275kg

maksymalny poziom dźwięku

75dB

moc zainstalowana

3 kW (1 grzałka)

napięcie zasilania

400 VAC (trzy fazy)

zużycie prądu

10A

Wymiary urządzenia

CA-6

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca, 4 – zasobnik na węże hydrauliczne

CA-2

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca

Seria CM

Seria maszyn CM to uniwersalne, konfigurowalne jednostki, które można wyposażyć w praktycznie wszystkie niezbędne funkcje zgodnie z potrzebami użytkownika.

Proponowane wydajności pomp i generatorów kawitacji, pozwalają wybrać optymalne urządzenie dostosowane do wielkości form i systemu kolektorów spinających kanały chłodzące. Dodatkowo zbiorniki chemii mogą być wyposażone w grzałki 6kW, a czyszczenie odbywa się dwukierunkowo, co zdecydowanie przyspiesza proces. 

Najważniejsze cechy tej serii:

Cecha

Intuicyjny interfejs z wbudowanym samouczkiem

Automatyczna zmiana kierunku płynięcia wywoływana z pulpitu

Pompa membranowa wyposażona w czujniki światłowodowe mierzące ilość wychyleń membrany w czasie

Opcjonalna sekcja 7 z generatorem kawitacji

Moduł grzania przepływowego o mocy 6kW

Funkcja

Operator informowany jest krok po kroku jaką sekwencję operacji ma wykonać aby uruchomić zadany proces

Wyższa skuteczność i równomierność procesu czyszczenia, brak konieczności przepinania węży ręcznie

Funkcja pomiaru przepływu w czasie rzeczywistym w trakcie czyszczenia

Możliwość wykorzystania zjawiska kawitacji w przypadku czyszczenia mocno zanieczyszczonych obiegów

Brak elementów grzejnych w zbiorniku, wyższa skuteczność czyszczenia dzięki podwyższonej temperaturze

Korzyść

Maszyna prosta w obsłudze, szybki czas wdrożenia operatora

Kanały są jednakowo czyste z każdej ze stron, niezależnie od ich długości, mniejsze zaangażowanie po stronie operatora

Krótszy czas całej operacji, nie ma ryzyka mieszania się cieczy

Wyższa dynamika i skuteczność czyszczenia, krótszy czas operacji

Łatwy dostęp do dna zbiornika, operator nie ma kontaktu z elementem grzejnym, krótszy czas czyszczenia

CME-7

CME-5

System sześcioobiegowy (z opcjonalnym siódmym, dodatkowym obiegiem CAVI)

CMS

Moduł rozszerzający do maszyn serii CM

Szczegółowe informacje:

Funkcjonalność

Czyszczenie

Opatentowana metoda czyszczenia wykorzystująca zjawisko kawitacji do zwiększenia skuteczności czyszczenia. Wysoka dynamika procesu czyszczenia pozwala na mechaniczne usuwanie złogów kamienia, podczas gdy roztwór medium czyszczącego ma na celu jedynie zmiękczenie przylegających do powierzchni kanału zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Kanały czyszczone są zdecydowanie krócej, dzięki czemu minimalizujemy czas kontatku narzędzia z środkiem czyszczącym. Dodatkowo możemy stosować środki o niższym stężeniu, co również minimalizuje ryzyko uszkodzenia formy w przypadku kontaktu narzędzia z płynem czyszczącym.

Standardowe rozwiązanie wykorzystujące przepływ laminarny, skuteczność czyszczenia jest uzależniona od wydatku pompy i ilości przepompowanej cieczy w zadanym czasie. W związku z niewielką dynamiką procesu czyszczenie trwa dłużej niż w przypadku czyszczenia z wykorzystaniem zjawiska kawitacji. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie cena, w związku z zastosowaniem pojedyńczej pompy ilość podzespołów i poziom złożoności konstrukcji jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku maszyn z serii CA, gdzie każda z sekcji posiada dedykowany zestaw pomp i generatorów kawitacji, dodatkowo sterowanych automatycznie.

Odwrócenie przepływu może być przydatne, jeśli operator zdecyduje się połączyć wiele kanałów i połączyć je z jedną sekcją czyszczącą. W takim przypadku odwrócenie przepływu może zminimalizować ryzyko nierównomiernego procesu czyszczenia

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyna pracując w trybie automatycznym sama porównuje aktualne wyniki z przepływem referencyjnym zapisanym wcześniej w bazie danych. Gdy bieżący pomiar będzie procentowo zbliżony, proces czyszczenia tej sekcji zakończy się. Każdy kanał może osiągnąć żądany przepływ w innym czasie, dlatego też posiadanie osobnych pomp w każdej sekcji jest kluczowe, aby umożliwić tę funkcję. Zadany % do osiągnięcia może być indywidualnie okreśalny przez operatora.

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyny z serii CA automatycznie osuszają kanały po zakończeniu którejkolwiek z operacji na cieczy. Dzięki temu w momencie odłączania węży możemy zminimalizować wyciek. Inne modele wymagają od operatora wykonania operacji przedmuchu manualnie

Po zakończeniu operacji maszyna wyświetla raport, który może zostać wyeksportowany na urządzenie zewnętrzne. Maszyny CA posiadają wbudowaną bazę danych z historią wszystkich operacji wykonanych dla każdego z zapisanych projektów, do których mamy dostęp z poziomu sterownika.

Funkcja kluczowa dla wszystkih firm, którym zależy na monitorowaniu wydajności chłodzenia w formach w całym czasie ich eksploatacji.W ten sposób mogą one prowadzić politykę 'preventive maintenace’ i czyścić kanały tylko wtedy kiedy odnotowany zostaje spadek wydatku względem tych zapisanych w bazie. Urządzenia z serii CA posiadają dodatkowo algorytmy czyszczenia w trybie automatycznym które są bezpośrednio sprzężone z wydatkami historycznymi zapisanymi w bazie, co dodatkowo ułatwia pracę operatora.

Diagnostyka

Testy szczelności i drożności pozwalają na wstępną ocenę kondycji kanału jak również weryfikację poprawności podłączenia maszyny do formy. Właściwie wykonany test szczelności pozwala również na wykrycie nieszczelności międzykanałowej wewnątrz formy. W sytuacji gdy kanał jest nieszczelny, próba czyszczenia będzie prowadziła do jeszcze większego rozszczelnienia i wylania się medium czyszczącego na elementy formujące, co może prowadzić do uszkodzenia formy. Wykrycie niedrożności może sugerować niewłaściwe podpięcie obiegów lub faktyczne zapchanie, które wymaga zastosowania innych procedur czyszczenia niż konwencjonalne mycie.

Operator może uruchomić maszynę w trybie automatycznym, gdzie po wykonaniu operacji diagnostycznych maszyna sama rozpocznie proces czyszczenia zgodnie z wcześniej zdefiniowanym algorytmem pracy.

Maszyna pozwala na porównanie aktualnego wydatku przepływu z historycznym zapisem w bazie danych, a następnie autonomicznie podjąć decyzję o kontynuacji procesu lub jego zakończeniu w zależności od uzyskanych wyników. Operator może zdefiniować % wydatku referencyjnego do którego maszyna ma dążyć.

Innowacyjna metoda pomiaru oparta na technologii światłowodowej, umożliwia pomiar przepływu na pompach membranowych w trakcie czyszczenia, pomimo ich pulsacyjnego charakteru pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności wykonywania pomiaru na dedykowanej do tego pompie wirnikowej i przepływomierzem, co skraca całkowity czas trwania operacji.

Po każdej operacji na bazie cieczy musi nastąpić przedmuch powietrza w celu usunięcia cieczy i osuszenia kanałów. Maszyny z serii CA automatycznie kończą operacje czyszczenia i diagnostyki przedmuchem powietrza, aby upewnić się, że w kanałach nie pozostała ciecz. W przypadku innych maszyn nadmuch musi być wykonany ręcznie przez operatora, wykonując sekwencję czynności podaną w instrukcji lub przedstawioną mu na ekranie PLC

Konserwacja

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Funkcje dodatkowe

Dzięki zastosowaniu sondy ultradzwiękowej w maszynach CA i CS mamy możliwość precyzyjnego, automatycznego napełniania zbiorników. Dzięki temu mamy każdorazowo taką samą ilość cieczy w zbiorniku, co pozwala na przygotowanie dokładnego stężenia roztworu czyszczącego. W przypadku napełniania manualnego ilość w cieczy w zbiorniku może się różnić.

Umożliwia monitorowanie stopnia zapchania filtrów w czasie rzeczywistym. Maszyna sama informuje operatora o konieczności ich wyczyszczenia, dzięki czemu nie musi on zgadywać kiedy jest na to czas.

Użytkownik ma możliwość modyfikacji wszystkich parametrów pracy urządzenia, może również aktywować lud dezaktywować poszczególne funkcje w trybie automatycznym.

Pozwala na ocenę stopnia zużycia podzespołów pomp (często sekcje maszyny nie są używane jednakowo często).

Pozwala na ocenę jak często medium czyszczące powinno bez konieczności każdorazowego pomiaru pH roztworu.

Umożliwia połączenie się z urządzeniem przy użyciu internetu i zdalne wgranie oprogramowania bez konieczności wizyty w zakładzie.

Umożliwia ograniczenie odstępu do modyfikacji parametrów maszyny osobom nie przeszkolonym z zakresu obsługi urządzenia.

Możliwość przełączania pomiędzy j. Angielskim, Niemieckim, Hiszpańskim, Francuskim, Włoskim i Polskim

Umożliwia spuszczenie cieczy ze zbiornika przy rozłączonej maszynie.

Jeżeli ciśnienie podczas pracy maszyny spada poniżej wymaganego ciśnienia (4 bary), maszyna rozłączy grzanie. Jeśli wydatek powietrza spada podczas funkcji przedmuchu, maszyna czeka aż ciśnienie w układzie wzrośnie i kontynuuje przedmuch do momentu upływu zadanego czasu przedmuchu.

Dedykowane do maszyny narzędzia pomiarowe pozwalają na ocenę poziomu przepracowania medium czyszczącego.

Bezpieczeństwo

 • Algorytm przedmuchu (rampa) – zabezpiecza przeg gwałtownym upustem ciśnienia, ciśnienie narasta stopniowo dzięki czemu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia przegród i innych elementów układu chłodzenia.
 • Algorytm weryfikacji poprawności odczytu ze wszystkich czujników ciśnienia – umożliwia weryfikację obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu niwelujemy możlwiość cofania się cieczy do układu pneumatycznego w momencie zmiany pozycji zaworów
 • Maszyna informuje operatora o obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu może on upuścić je ręcznie i bezpiecznie odpiąć węże
 • Każdy z zaworów posiada czujnik kontroli pozycji – dzięki tej funkcji operator nie ma możliwości uruchomienia maszyny w niewłaściwej konfiguracji
 • Algorytm identyfikacji problemu niedrożności obiegu w przypadku pominięcia przez operatora testu drożności – w sytuacji gdy podczas diagnostyki wydatek przepływu będzie bardzo niski, maszyna poinformuje operatora o potencjalnej niedrożności i w trybie automatycznym pracy wykluczy daną sekcję. W sytuacji gdy mamy od czynienia z niedrożnością kanału, należy czyścić je indywidualnie w trybie manualnym.

Sonda ultradźwiękowa w zbiorniku myjącym pozwala na precyzyjny pomiar poziomu cieczy w czasie rzeczywistym. Operator może zdefiniować dopuszczalny spadek głośności nie powodujący alarmu. Może ona wynosić zaledwie 10 mm (co odpowiada około 1 l cieczy). Jeżeli poziom cieczy w zbiorniku spadnie o tę wartość, maszyna automatycznie zatrzyma proces i wyśle operatorowi wiadomość SMS z informacją o możliwym wycieku.

Może to być pomiar precyzyjny (sonda ultradźwiękowa odmierza dokładną ilość cieczy) lub pomiar pływakowy, który daje przybliżone oszacowanie.

Czujniki temperatury (jeden w grzałce, drugi na obudowie filtra).

Maszyna posiada zabezpieczenie w postaci termostatu umieszczonego na elemencie grzejnym oraz zabezpieczenie programowe, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury rozłącza grzanie.

Maszyna wykrywa brak którejkolwiek z faz lub niewłaściwą kolejność ich podłączenia, zapobiega to uszkodzeniu pompy wirnikowej.

System grzania przepływowego połączony jest z dedykowaną pompą membranową wymuszającą cyrkulację cieczy przez zbiornik w którym umieszczona jest grzałka. Algorytm weryfikuje czy element grzejny jest w pełni zanurzony w cieczy oraz czy wydajność przepływu tej cieczy jest właściwa.

Jeżeli w sprężonym powietrzu wykryta zostanie obecność wody, maszyna zablokuje możliwość dalszej pracy. Ma to na celu zabezpieczenie układu pneumatycznego maszyny, któy jest najbardziej wrażliwym elementem całej konstrukcji.

Serwis

Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą wymianę podzespołów

Możliwość zdalnej oceny przyczyny awarii urządzenia u klienta

Ocena poprawności działania czujników zapchania filtra

Dane techniczne

liczba sekcji czyszczących

6 / 2

medium bazowe

woda

Dopuszczony środek czyszczący

w zależności od typu osadu (DS1, DS2)

środek diagnostyczny

Woda + inhibitor korozji (opcjonalnie)

rodzaj pompy diagnostycznej

wirnikowa

rodzaj pompy zasilającej medium czyszczące

Membranowa (x4 / x1)

rodzaj pulsatorów

Membranowe (x6 / x2)

maksymalna wydajność pompy diagnostycznej

73L/min

wydajność pomp na medium czyszczące

12L/min

wymagane ciśnienie powietrza

8 Bar

zużycie powietrza

750L/min / 240 L/min

pojemność zbiornika płynu czyszczącego

100L

pojemność zbiornika płynu diagnostycznego

55L

maksymalna temperatura płynu czyszczącego

50˚C

typ przyłącza węży hydraulicznych

12x G1/2”

typ przyłącza wody sieciowej

1x G1/2″, 1x G3/4″

typ przyłącza sprężonego powietrza

Profil standardowy EURO seria 26 RQS

panel sterowania

sterownik z panelem dotykowym 10,1”,

masa urządzenia (bez płynów)

415kg

maksymalny poziom dźwięku

83dB

moc zainstalowana

7 kW (3 grzałki)

moc zainstalowana

3 kW (1 grzałka)

napięcie zasilania

400 VAC (trzy fazy)

zużycie prądu

13A

Wymiary urządzenia

CA-6

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca, 4 – zasobnik na węże hydrauliczne

CA-2

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca

Seria CS

Maszyna CS2 jest najmniejszą z serii przeznaczonej dla użytkowników o największych wymaganiach. Wyposażona jest we wszystkie niezbędne funkcje znane z flagowych maszyn CA, poza bazą form i możliwością komunikacji poprzez OPC UA.

CS2 produkowana jest tylko w wersji dwuobiegowej z pół-automatycznym trybem pracy. Intuicyjne i przyjazne oprogramowanie pozwala na bardzo szybkie wdrożenie personelu i przystąpienie do pracy bez wstępnych szkoleń. 

Najważniejsze cechy tej serii:

Cecha

Opatentowana, hydromechaniczna metoda czyszczenia wykorzystująca efekt kawitacji

Dwie niezależne sekcje czyszczące z dedykowaną pompą zasilającą i generatorem kawitacji

Odwrócenie kierunku przepływu medium czyszczącego

Wbudowany tryb samouczka, łatwy w obsłudze interfejs

Precyzyjne monitorowanie poziomu cieczy w czasie rzeczywistym za pomocą sondy ultradźwiękowej

Funkcja

Krótszy czas czyszczenia, środki czyszczące stosowane jedynie w celu zmiękczenia kamienia

Wyższa skuteczność czyszczenia, więcej kanałów czyszczonych jednocześnie, brak konieczności mostkowania kanałów

Równomierna dynamika czyszczenia z obu stron kanału

Operatorzy po prostu postępują zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie sterownika PLC

Zabezpieczenie przed wyciekiem/przepełnieniem z konfigurowalnymi wartościami wyzwalającymi alarm

Korzyść

Mniejsze ryzyko uszkodzenia formy, więcej form wyczyszczonych w tym samym czasie

Więcej form wyczyszczonych w tym samym czasie, wyższy stosunek kosztów do wydajności

Większa skuteczność czyszczenia w przypadku łączenia kanałów szeregowo

Szybka krzywa uczenia się dla operatorów, niskie ryzyko popełnienia błędu podczas konfiguracji maszyny

Ograniczenie ryzyka uszkodzenia formy w przypadku nagłego wycieku

CS-2

Dwuobiegowy systemu półautomatyczny

Szczegółowe informacje:

Funkcjonalność

Czyszczenie

Opatentowana metoda czyszczenia wykorzystująca zjawisko kawitacji do zwiększenia skuteczności czyszczenia. Wysoka dynamika procesu czyszczenia pozwala na mechaniczne usuwanie złogów kamienia, podczas gdy roztwór medium czyszczącego ma na celu jedynie zmiękczenie przylegających do powierzchni kanału zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Kanały czyszczone są zdecydowanie krócej, dzięki czemu minimalizujemy czas kontatku narzędzia z środkiem czyszczącym. Dodatkowo możemy stosować środki o niższym stężeniu, co również minimalizuje ryzyko uszkodzenia formy w przypadku kontaktu narzędzia z płynem czyszczącym.

Standardowe rozwiązanie wykorzystujące przepływ laminarny, skuteczność czyszczenia jest uzależniona od wydatku pompy i ilości przepompowanej cieczy w zadanym czasie. W związku z niewielką dynamiką procesu czyszczenie trwa dłużej niż w przypadku czyszczenia z wykorzystaniem zjawiska kawitacji. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie cena, w związku z zastosowaniem pojedyńczej pompy ilość podzespołów i poziom złożoności konstrukcji jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku maszyn z serii CA, gdzie każda z sekcji posiada dedykowany zestaw pomp i generatorów kawitacji, dodatkowo sterowanych automatycznie.

Odwrócenie przepływu może być przydatne, jeśli operator zdecyduje się połączyć wiele kanałów i połączyć je z jedną sekcją czyszczącą. W takim przypadku odwrócenie przepływu może zminimalizować ryzyko nierównomiernego procesu czyszczenia

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyna pracując w trybie automatycznym sama porównuje aktualne wyniki z przepływem referencyjnym zapisanym wcześniej w bazie danych. Gdy bieżący pomiar będzie procentowo zbliżony, proces czyszczenia tej sekcji zakończy się. Każdy kanał może osiągnąć żądany przepływ w innym czasie, dlatego też posiadanie osobnych pomp w każdej sekcji jest kluczowe, aby umożliwić tę funkcję. Zadany % do osiągnięcia może być indywidualnie okreśalny przez operatora.

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyny z serii CA automatycznie osuszają kanały po zakończeniu którejkolwiek z operacji na cieczy. Dzięki temu w momencie odłączania węży możemy zminimalizować wyciek. Inne modele wymagają od operatora wykonania operacji przedmuchu manualnie

Po zakończeniu operacji maszyna wyświetla raport, który może zostać wyeksportowany na urządzenie zewnętrzne. Maszyny CA posiadają wbudowaną bazę danych z historią wszystkich operacji wykonanych dla każdego z zapisanych projektów, do których mamy dostęp z poziomu sterownika.

Funkcja kluczowa dla wszystkih firm, którym zależy na monitorowaniu wydajności chłodzenia w formach w całym czasie ich eksploatacji.W ten sposób mogą one prowadzić politykę 'preventive maintenace’ i czyścić kanały tylko wtedy kiedy odnotowany zostaje spadek wydatku względem tych zapisanych w bazie. Urządzenia z serii CA posiadają dodatkowo algorytmy czyszczenia w trybie automatycznym które są bezpośrednio sprzężone z wydatkami historycznymi zapisanymi w bazie, co dodatkowo ułatwia pracę operatora.

Diagnostyka

Testy szczelności i drożności pozwalają na wstępną ocenę kondycji kanału jak również weryfikację poprawności podłączenia maszyny do formy. Właściwie wykonany test szczelności pozwala również na wykrycie nieszczelności międzykanałowej wewnątrz formy. W sytuacji gdy kanał jest nieszczelny, próba czyszczenia będzie prowadziła do jeszcze większego rozszczelnienia i wylania się medium czyszczącego na elementy formujące, co może prowadzić do uszkodzenia formy. Wykrycie niedrożności może sugerować niewłaściwe podpięcie obiegów lub faktyczne zapchanie, które wymaga zastosowania innych procedur czyszczenia niż konwencjonalne mycie.

Operator może uruchomić maszynę w trybie automatycznym, gdzie po wykonaniu operacji diagnostycznych maszyna sama rozpocznie proces czyszczenia zgodnie z wcześniej zdefiniowanym algorytmem pracy.

Maszyna pozwala na porównanie aktualnego wydatku przepływu z historycznym zapisem w bazie danych, a następnie autonomicznie podjąć decyzję o kontynuacji procesu lub jego zakończeniu w zależności od uzyskanych wyników. Operator może zdefiniować % wydatku referencyjnego do którego maszyna ma dążyć.

Innowacyjna metoda pomiaru oparta na technologii światłowodowej, umożliwia pomiar przepływu na pompach membranowych w trakcie czyszczenia, pomimo ich pulsacyjnego charakteru pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności wykonywania pomiaru na dedykowanej do tego pompie wirnikowej i przepływomierzem, co skraca całkowity czas trwania operacji.

Po każdej operacji na bazie cieczy musi nastąpić przedmuch powietrza w celu usunięcia cieczy i osuszenia kanałów. Maszyny z serii CA automatycznie kończą operacje czyszczenia i diagnostyki przedmuchem powietrza, aby upewnić się, że w kanałach nie pozostała ciecz. W przypadku innych maszyn nadmuch musi być wykonany ręcznie przez operatora, wykonując sekwencję czynności podaną w instrukcji lub przedstawioną mu na ekranie PLC

Konserwacja

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Funkcje dodatkowe

Dzięki zastosowaniu sondy ultradzwiękowej w maszynach CA i CS mamy możliwość precyzyjnego, automatycznego napełniania zbiorników. Dzięki temu mamy każdorazowo taką samą ilość cieczy w zbiorniku, co pozwala na przygotowanie dokładnego stężenia roztworu czyszczącego. W przypadku napełniania manualnego ilość w cieczy w zbiorniku może się różnić.

Umożliwia monitorowanie stopnia zapchania filtrów w czasie rzeczywistym. Maszyna sama informuje operatora o konieczności ich wyczyszczenia, dzięki czemu nie musi on zgadywać kiedy jest na to czas.

Użytkownik ma możliwość modyfikacji wszystkich parametrów pracy urządzenia, może również aktywować lud dezaktywować poszczególne funkcje w trybie automatycznym.

Pozwala na ocenę stopnia zużycia podzespołów pomp (często sekcje maszyny nie są używane jednakowo często).

Pozwala na ocenę jak często medium czyszczące powinno bez konieczności każdorazowego pomiaru pH roztworu.

Umożliwia połączenie się z urządzeniem przy użyciu internetu i zdalne wgranie oprogramowania bez konieczności wizyty w zakładzie.

Umożliwia ograniczenie odstępu do modyfikacji parametrów maszyny osobom nie przeszkolonym z zakresu obsługi urządzenia.

Możliwość przełączania pomiędzy j. Angielskim, Niemieckim, Hiszpańskim, Francuskim, Włoskim i Polskim

Umożliwia spuszczenie cieczy ze zbiornika przy rozłączonej maszynie.

Jeżeli ciśnienie podczas pracy maszyny spada poniżej wymaganego ciśnienia (4 bary), maszyna rozłączy grzanie. Jeśli wydatek powietrza spada podczas funkcji przedmuchu, maszyna czeka aż ciśnienie w układzie wzrośnie i kontynuuje przedmuch do momentu upływu zadanego czasu przedmuchu.

Dedykowane do maszyny narzędzia pomiarowe pozwalają na ocenę poziomu przepracowania medium czyszczącego.

Bezpieczeństwo

 • Algorytm przedmuchu (rampa) – zabezpiecza przeg gwałtownym upustem ciśnienia, ciśnienie narasta stopniowo dzięki czemu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia przegród i innych elementów układu chłodzenia.
 • Algorytm weryfikacji poprawności odczytu ze wszystkich czujników ciśnienia – umożliwia weryfikację obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu niwelujemy możlwiość cofania się cieczy do układu pneumatycznego w momencie zmiany pozycji zaworów
 • Maszyna informuje operatora o obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu może on upuścić je ręcznie i bezpiecznie odpiąć węże
 • Każdy z zaworów posiada czujnik kontroli pozycji – dzięki tej funkcji operator nie ma możliwości uruchomienia maszyny w niewłaściwej konfiguracji
 • Algorytm identyfikacji problemu niedrożności obiegu w przypadku pominięcia przez operatora testu drożności – w sytuacji gdy podczas diagnostyki wydatek przepływu będzie bardzo niski, maszyna poinformuje operatora o potencjalnej niedrożności i w trybie automatycznym pracy wykluczy daną sekcję. W sytuacji gdy mamy od czynienia z niedrożnością kanału, należy czyścić je indywidualnie w trybie manualnym.

Sonda ultradźwiękowa w zbiorniku myjącym pozwala na precyzyjny pomiar poziomu cieczy w czasie rzeczywistym. Operator może zdefiniować dopuszczalny spadek głośności nie powodujący alarmu. Może ona wynosić zaledwie 10 mm (co odpowiada około 1 l cieczy). Jeżeli poziom cieczy w zbiorniku spadnie o tę wartość, maszyna automatycznie zatrzyma proces i wyśle operatorowi wiadomość SMS z informacją o możliwym wycieku.

Może to być pomiar precyzyjny (sonda ultradźwiękowa odmierza dokładną ilość cieczy) lub pomiar pływakowy, który daje przybliżone oszacowanie.

Czujniki temperatury (jeden w grzałce, drugi na obudowie filtra).

Maszyna posiada zabezpieczenie w postaci termostatu umieszczonego na elemencie grzejnym oraz zabezpieczenie programowe, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury rozłącza grzanie.

Maszyna wykrywa brak którejkolwiek z faz lub niewłaściwą kolejność ich podłączenia, zapobiega to uszkodzeniu pompy wirnikowej.

System grzania przepływowego połączony jest z dedykowaną pompą membranową wymuszającą cyrkulację cieczy przez zbiornik w którym umieszczona jest grzałka. Algorytm weryfikuje czy element grzejny jest w pełni zanurzony w cieczy oraz czy wydajność przepływu tej cieczy jest właściwa.

Jeżeli w sprężonym powietrzu wykryta zostanie obecność wody, maszyna zablokuje możliwość dalszej pracy. Ma to na celu zabezpieczenie układu pneumatycznego maszyny, któy jest najbardziej wrażliwym elementem całej konstrukcji.

Serwis

Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą wymianę podzespołów

Możliwość zdalnej oceny przyczyny awarii urządzenia u klienta

Ocena poprawności działania czujników zapchania filtra

Dane techniczne

liczba sekcji czyszczących

6 / 2

medium bazowe

woda

Dopuszczony środek czyszczący

w zależności od typu osadu (DS1, DS2)

środek diagnostyczny

Woda + inhibitor korozji (opcjonalnie)

rodzaj pompy diagnostycznej

wirnikowa

rodzaj pompy zasilającej medium czyszczące

Membranowa (x4 / x1)

rodzaj pulsatorów

Membranowe (x6 / x2)

maksymalna wydajność pompy diagnostycznej

73L/min

wydajność pomp na medium czyszczące

12L/min

wymagane ciśnienie powietrza

8 Bar

zużycie powietrza

750L/min / 240 L/min

pojemność zbiornika płynu czyszczącego

100L

pojemność zbiornika płynu diagnostycznego

55L

maksymalna temperatura płynu czyszczącego

50˚C

typ przyłącza węży hydraulicznych

12x G1/2”

typ przyłącza wody sieciowej

1x G1/2″, 1x G3/4″

typ przyłącza sprężonego powietrza

Profil standardowy EURO seria 26 RQS

panel sterowania

sterownik z panelem dotykowym 10,1”,

masa urządzenia (bez płynów)

415kg

maksymalny poziom dźwięku

83dB

moc zainstalowana

7 kW (3 grzałki)

moc zainstalowana

3 kW (1 grzałka)

napięcie zasilania

400 VAC (trzy fazy)

zużycie prądu

13A

Wymiary urządzenia

CA-6

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca, 4 – zasobnik na węże hydrauliczne

CA-2

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca

Seria CP

Seria CP – kompaktowe, dostępne cenowo urządzenia. Idealne do zakładów produkcyjnych z niewielką ilością form. Urządzenia CP opierają się na tej samej technologii czyszczenia, co modele wyższej klasy CoolingCare. 

Najważniejsze cechy tej serii

CP-2 DUO

System dwuobiegowy z dodatkowym zbiornikiem do płukania kanałów po czyszczeniu

CP-1

System jednoobiegowy wyposażony w zbiornik i kompaktowy moduł czyszczący

CP CASE

Jednoobiegowy, kompaktowy moduł czyszczący bez zbornika

Szczegółowe informacje:

Funkcjonalność

Czyszczenie

Opatentowana metoda czyszczenia wykorzystująca zjawisko kawitacji do zwiększenia skuteczności czyszczenia. Wysoka dynamika procesu czyszczenia pozwala na mechaniczne usuwanie złogów kamienia, podczas gdy roztwór medium czyszczącego ma na celu jedynie zmiękczenie przylegających do powierzchni kanału zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Kanały czyszczone są zdecydowanie krócej, dzięki czemu minimalizujemy czas kontatku narzędzia z środkiem czyszczącym. Dodatkowo możemy stosować środki o niższym stężeniu, co również minimalizuje ryzyko uszkodzenia formy w przypadku kontaktu narzędzia z płynem czyszczącym.

Standardowe rozwiązanie wykorzystujące przepływ laminarny, skuteczność czyszczenia jest uzależniona od wydatku pompy i ilości przepompowanej cieczy w zadanym czasie. W związku z niewielką dynamiką procesu czyszczenie trwa dłużej niż w przypadku czyszczenia z wykorzystaniem zjawiska kawitacji. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie cena, w związku z zastosowaniem pojedyńczej pompy ilość podzespołów i poziom złożoności konstrukcji jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku maszyn z serii CA, gdzie każda z sekcji posiada dedykowany zestaw pomp i generatorów kawitacji, dodatkowo sterowanych automatycznie.

Odwrócenie przepływu może być przydatne, jeśli operator zdecyduje się połączyć wiele kanałów i połączyć je z jedną sekcją czyszczącą. W takim przypadku odwrócenie przepływu może zminimalizować ryzyko nierównomiernego procesu czyszczenia

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyna pracując w trybie automatycznym sama porównuje aktualne wyniki z przepływem referencyjnym zapisanym wcześniej w bazie danych. Gdy bieżący pomiar będzie procentowo zbliżony, proces czyszczenia tej sekcji zakończy się. Każdy kanał może osiągnąć żądany przepływ w innym czasie, dlatego też posiadanie osobnych pomp w każdej sekcji jest kluczowe, aby umożliwić tę funkcję. Zadany % do osiągnięcia może być indywidualnie okreśalny przez operatora.

Dzięki unikalnej konstrukcji, w której każda sekcja wyposażona jest w dedykowany zestaw pomp podających i generatorów kawitacji, maszyna może zdefiniować indywidualny czas czyszczenia dla każdego kanału w oparciu o historyczne wydatki przepływu lub ustabilizowanie się aktualnych wydatków.

Maszyny z serii CA automatycznie osuszają kanały po zakończeniu którejkolwiek z operacji na cieczy. Dzięki temu w momencie odłączania węży możemy zminimalizować wyciek. Inne modele wymagają od operatora wykonania operacji przedmuchu manualnie

Po zakończeniu operacji maszyna wyświetla raport, który może zostać wyeksportowany na urządzenie zewnętrzne. Maszyny CA posiadają wbudowaną bazę danych z historią wszystkich operacji wykonanych dla każdego z zapisanych projektów, do których mamy dostęp z poziomu sterownika.

Funkcja kluczowa dla wszystkih firm, którym zależy na monitorowaniu wydajności chłodzenia w formach w całym czasie ich eksploatacji.W ten sposób mogą one prowadzić politykę 'preventive maintenace’ i czyścić kanały tylko wtedy kiedy odnotowany zostaje spadek wydatku względem tych zapisanych w bazie. Urządzenia z serii CA posiadają dodatkowo algorytmy czyszczenia w trybie automatycznym które są bezpośrednio sprzężone z wydatkami historycznymi zapisanymi w bazie, co dodatkowo ułatwia pracę operatora.

Diagnostyka

Testy szczelności i drożności pozwalają na wstępną ocenę kondycji kanału jak również weryfikację poprawności podłączenia maszyny do formy. Właściwie wykonany test szczelności pozwala również na wykrycie nieszczelności międzykanałowej wewnątrz formy. W sytuacji gdy kanał jest nieszczelny, próba czyszczenia będzie prowadziła do jeszcze większego rozszczelnienia i wylania się medium czyszczącego na elementy formujące, co może prowadzić do uszkodzenia formy. Wykrycie niedrożności może sugerować niewłaściwe podpięcie obiegów lub faktyczne zapchanie, które wymaga zastosowania innych procedur czyszczenia niż konwencjonalne mycie.

Operator może uruchomić maszynę w trybie automatycznym, gdzie po wykonaniu operacji diagnostycznych maszyna sama rozpocznie proces czyszczenia zgodnie z wcześniej zdefiniowanym algorytmem pracy.

Maszyna pozwala na porównanie aktualnego wydatku przepływu z historycznym zapisem w bazie danych, a następnie autonomicznie podjąć decyzję o kontynuacji procesu lub jego zakończeniu w zależności od uzyskanych wyników. Operator może zdefiniować % wydatku referencyjnego do którego maszyna ma dążyć.

Innowacyjna metoda pomiaru oparta na technologii światłowodowej, umożliwia pomiar przepływu na pompach membranowych w trakcie czyszczenia, pomimo ich pulsacyjnego charakteru pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności wykonywania pomiaru na dedykowanej do tego pompie wirnikowej i przepływomierzem, co skraca całkowity czas trwania operacji.

Po każdej operacji na bazie cieczy musi nastąpić przedmuch powietrza w celu usunięcia cieczy i osuszenia kanałów. Maszyny z serii CA automatycznie kończą operacje czyszczenia i diagnostyki przedmuchem powietrza, aby upewnić się, że w kanałach nie pozostała ciecz. W przypadku innych maszyn nadmuch musi być wykonany ręcznie przez operatora, wykonując sekwencję czynności podaną w instrukcji lub przedstawioną mu na ekranie PLC

Konserwacja

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Płukanie kanałów po procesie czyszczenia ma na celu wypłukanie z kanałów resztek środka czyszczącego. Można tego dokonać albo poprzez dopływ wody z zewnątrz, albo za pomocą drugiego zbiornika z wodą zmieszaną z inhibitorami korozji. Jeżeli nie ma zewnętrznego przyłącza wody, operator musi regularnie wymieniać wodę w drugim zbiorniku, gdyż jej wartość pH będzie spadać przy każdym płukaniu. Spowoduje to, że woda będzie kwaśna i dlatego nie będzie nadawała się do neutralizacji kanałów.

Funkcje dodatkowe

Dzięki zastosowaniu sondy ultradzwiękowej w maszynach CA i CS mamy możliwość precyzyjnego, automatycznego napełniania zbiorników. Dzięki temu mamy każdorazowo taką samą ilość cieczy w zbiorniku, co pozwala na przygotowanie dokładnego stężenia roztworu czyszczącego. W przypadku napełniania manualnego ilość w cieczy w zbiorniku może się różnić.

Umożliwia monitorowanie stopnia zapchania filtrów w czasie rzeczywistym. Maszyna sama informuje operatora o konieczności ich wyczyszczenia, dzięki czemu nie musi on zgadywać kiedy jest na to czas.

Użytkownik ma możliwość modyfikacji wszystkich parametrów pracy urządzenia, może również aktywować lud dezaktywować poszczególne funkcje w trybie automatycznym.

Pozwala na ocenę stopnia zużycia podzespołów pomp (często sekcje maszyny nie są używane jednakowo często).

Pozwala na ocenę jak często medium czyszczące powinno bez konieczności każdorazowego pomiaru pH roztworu.

Umożliwia połączenie się z urządzeniem przy użyciu internetu i zdalne wgranie oprogramowania bez konieczności wizyty w zakładzie.

Umożliwia ograniczenie odstępu do modyfikacji parametrów maszyny osobom nie przeszkolonym z zakresu obsługi urządzenia.

Możliwość przełączania pomiędzy j. Angielskim, Niemieckim, Hiszpańskim, Francuskim, Włoskim i Polskim

Umożliwia spuszczenie cieczy ze zbiornika przy rozłączonej maszynie.

Jeżeli ciśnienie podczas pracy maszyny spada poniżej wymaganego ciśnienia (4 bary), maszyna rozłączy grzanie. Jeśli wydatek powietrza spada podczas funkcji przedmuchu, maszyna czeka aż ciśnienie w układzie wzrośnie i kontynuuje przedmuch do momentu upływu zadanego czasu przedmuchu.

Dedykowane do maszyny narzędzia pomiarowe pozwalają na ocenę poziomu przepracowania medium czyszczącego.

Bezpieczeństwo

 • Algorytm przedmuchu (rampa) – zabezpiecza przeg gwałtownym upustem ciśnienia, ciśnienie narasta stopniowo dzięki czemu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia przegród i innych elementów układu chłodzenia.
 • Algorytm weryfikacji poprawności odczytu ze wszystkich czujników ciśnienia – umożliwia weryfikację obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu niwelujemy możlwiość cofania się cieczy do układu pneumatycznego w momencie zmiany pozycji zaworów
 • Maszyna informuje operatora o obecności ciśnienia resztkowego w układzie, dzięki czemu może on upuścić je ręcznie i bezpiecznie odpiąć węże
 • Każdy z zaworów posiada czujnik kontroli pozycji – dzięki tej funkcji operator nie ma możliwości uruchomienia maszyny w niewłaściwej konfiguracji
 • Algorytm identyfikacji problemu niedrożności obiegu w przypadku pominięcia przez operatora testu drożności – w sytuacji gdy podczas diagnostyki wydatek przepływu będzie bardzo niski, maszyna poinformuje operatora o potencjalnej niedrożności i w trybie automatycznym pracy wykluczy daną sekcję. W sytuacji gdy mamy od czynienia z niedrożnością kanału, należy czyścić je indywidualnie w trybie manualnym.

Sonda ultradźwiękowa w zbiorniku myjącym pozwala na precyzyjny pomiar poziomu cieczy w czasie rzeczywistym. Operator może zdefiniować dopuszczalny spadek głośności nie powodujący alarmu. Może ona wynosić zaledwie 10 mm (co odpowiada około 1 l cieczy). Jeżeli poziom cieczy w zbiorniku spadnie o tę wartość, maszyna automatycznie zatrzyma proces i wyśle operatorowi wiadomość SMS z informacją o możliwym wycieku.

Może to być pomiar precyzyjny (sonda ultradźwiękowa odmierza dokładną ilość cieczy) lub pomiar pływakowy, który daje przybliżone oszacowanie.

Czujniki temperatury (jeden w grzałce, drugi na obudowie filtra).

Maszyna posiada zabezpieczenie w postaci termostatu umieszczonego na elemencie grzejnym oraz zabezpieczenie programowe, które w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury rozłącza grzanie.

Maszyna wykrywa brak którejkolwiek z faz lub niewłaściwą kolejność ich podłączenia, zapobiega to uszkodzeniu pompy wirnikowej.

System grzania przepływowego połączony jest z dedykowaną pompą membranową wymuszającą cyrkulację cieczy przez zbiornik w którym umieszczona jest grzałka. Algorytm weryfikuje czy element grzejny jest w pełni zanurzony w cieczy oraz czy wydajność przepływu tej cieczy jest właściwa.

Jeżeli w sprężonym powietrzu wykryta zostanie obecność wody, maszyna zablokuje możliwość dalszej pracy. Ma to na celu zabezpieczenie układu pneumatycznego maszyny, któy jest najbardziej wrażliwym elementem całej konstrukcji.

Serwis

Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą wymianę podzespołów

Możliwość zdalnej oceny przyczyny awarii urządzenia u klienta

Ocena poprawności działania czujników zapchania filtra

Dane techniczne

liczba sekcji czyszczących

6 / 2

medium bazowe

woda

Dopuszczony środek czyszczący

w zależności od typu osadu (DS1, DS2)

środek diagnostyczny

Woda + inhibitor korozji (opcjonalnie)

rodzaj pompy diagnostycznej

wirnikowa

rodzaj pompy zasilającej medium czyszczące

Membranowa (x4 / x1)

rodzaj pulsatorów

Membranowe (x6 / x2)

maksymalna wydajność pompy diagnostycznej

73L/min

wydajność pomp na medium czyszczące

12L/min

wymagane ciśnienie powietrza

8 Bar

zużycie powietrza

750L/min / 240 L/min

pojemność zbiornika płynu czyszczącego

100L

pojemność zbiornika płynu diagnostycznego

55L

maksymalna temperatura płynu czyszczącego

50˚C

typ przyłącza węży hydraulicznych

12x G1/2”

typ przyłącza wody sieciowej

1x G1/2″, 1x G3/4″

typ przyłącza sprężonego powietrza

Profil standardowy EURO seria 26 RQS

panel sterowania

sterownik z panelem dotykowym 10,1”,

masa urządzenia (bez płynów)

415kg

maksymalny poziom dźwięku

83dB

moc zainstalowana

7 kW (3 grzałki)

moc zainstalowana

3 kW (1 grzałka)

napięcie zasilania

400 VAC (trzy fazy)

zużycie prądu

13A

Wymiary urządzenia

CA-6

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca, 4 – zasobnik na węże hydrauliczne

CA-2

1 – sekcja zbiorników, 2 – sekcja przyłączeniowa do formy, 3 – sekcja sterująca